Regional Keuper literature: lithology, mineralogy and geochemistry

Bodzioch, A., 2015. Idealized model of mineral infillings in bones of fossil freshwater animals, on the example of Late Triassic metoposaurs from Krasiejów (Poland). Austin Journal of Earth Science, 2 (1), id1008: 1–6.

Brański, P., 2007. Ocena możliwości wykorzystania wybranych przedkenozoicznych kopalin ilastych z obszaru Polski do celów ochrony środowiska [An estimate of possible use of selected pre-Cenozoic clays from Poland for environmental protection]. Przegląd Geologiczny, 55: 467–474. [In Polish, with English summary].

Brański, P., 2011. Skład minerałów ilastych w osadach triasu i jury basenu Polskiego – zapis zmian paleoklimatu i paleośrodowiska [Clay mineral composition in the Triassic and Jurassic deposits from the Polish basin – a record of palaeoclimatic and palaeoenvironmental changes]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 444: 15–32. [In Polish, with English summary].

Brański, P., 2014. Climatic disaster at the Triassic–Jurassic boundary – a clay minerals and major elements record from the Polish Basin. Geological Quarterly, 58: 291–310.

Bzowska, G. & Racka, M., 2006. Kajper Krasiejowa okiem geochemika i mineraloga [Geochemical and mineralogical look at the Keuper of Krasiejów]. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 22, zeszyt specjalny, 3: 355–358. [In Polish, with English summary].

Bzowska, G., Gałuskina, I., Gałuskin, E. & Szełęg, E., 2004. Wstępne dane o niebieskim celestynie z Krasiejowa [Preliminary data on blue celestine from Krasiejów, SW Poland]. Przegląd Geologiczny, 52 (3): 214–215. [In Polish].

Górzyński, Z., 1972. Ocena liasowych skał ilastych okolic Zawiercia jako nieboksytowych rud glinu w świetle badań derywatograficznych [The evaluation of Lias clayey rocks as a non-boxite aluminum ore based on derivatographic examinations]. Kwartalnik Geologiczny, 16: 157–170. [In Polish, with English summary].

Górzyński, Z. & Pomykała, J., 1964. Nowe wystepowanie iłów ogniotrwałych w okolicach Siewierza [New occurrence sites of refractory clays in the vicinities of Siewierz]. Przegląd Geologiczny, 12: 222–224. [In Polish, with English summary].

Jewuła, K., Matysik, M., Paszkowski, M. & Szulc, J., 2019. The late Triassic development of playa, gilgai floodplain, and fluvial environments from Upper Silesia, southern Poland. Sedimentary Geology, 379: 25–45. [PDF on demand]

Kielski, A., Wodnicka, T., Wyszomirski, P. & Wójcik, Ł., 2007. Ił wapnisty z Woźnik źródłem nanocząstek ilastych po jego aktywacji kwasowej [Calcareous clay of the Woźniki deposit (Poland) – potential source of the nanoparticles after acid activation]. Materiały Ceramiczne, 59: 26–31. [In Polish].

Kłapciński, J., 1959. Trias na północny-wschód od wału przedsudeckiego [The Triassic north-east of the Fore-Sudetic Swell]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 28 (1958): 361–408. [In Polish, with English summary].

Kłapciński, J., 1993. Litostratygrafia profili głębokich otworów wiertniczych w regionie opolskim [Lithostratigraphy of deep drilling profiles from Opole Region]. Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 37: 1–159. [In Polish, with English summary]. Fragments only

Konieczna, N., Belka, Z. & Dopieralska, J., 2015. Nd and Sr isotopic evidence for provenance of clastic material of the Upper Triassic rocks of Silesia, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 675–684.

Kostecki, J., 1961. Gliny ceramiczne i ogniotrwałe w Polsce [Ceramic and fire clays in Poland]. IV. Rejon górnośląski. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 164: 153–169. [In Polish, with English summary]. Fragments only.

Kozydra, Z. & Wyrwicki, R., 1977. Wstępne wyniki badań iłów górnotriasowych jako surowców ceramicznych [Preliminary data of the Upper Triassic clays as ceramic raw materials]. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 299: 149–192. [In Polish, with English summary].

Kubik, R., Uhl, D. & Marynowski, L., 2015. Evidence of wildfires during deposition of the Upper Silesian Keuper succession, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 685–696.

Łydka, K., 1956. O występowaniu kwarcu autogenicznego w wapieniach woźnickich [Authigenic quartz in Upper Triassic limestones of Woźnicki (central Poland)]. Archiwum Mineralogiczne, 19: 207–208. [In Polish, with English abstract].

Maliszewska, A., 1972. Geneza brekcji lisowskiej na podstawie badań petrograficznych [The origin of Lisów Breccia on the basis of petrographic studies]. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 261: 33–54. [In Polish, with English abstract].

Marynowski, L. & Simoneit, B.R.T., 2009. Widespread Late Triassic to Early Jurassic wildfire records from Poland: Evidence from charcoal and pyrolytic polycyclic aromatic hydrocarbons. Palaios, 24: 785–798.

Marynowski, L. & Wyszomirski, P., 2008. Organic geochemical evidences of early diagenetic oxidation of the terrestrial organic matter during the Triassic arid and semi arid climatic conditions. Applied Geochemistry, 23: 2612–2618.

Piekarska, E., 1984. Strefy mikrofacjalne wapienia woźnickiego [Microfacies zones in the Woźniki limestones]. Przegląd Geologiczny, 32 (4): 230–231. [In Polish].

Serafin-Radlicz, J., 1971. Badania geochemiczne skał górnego triasu w rejonie Zawiercia [Geochemical studies of the Upper Triassic rocks in the Zawiercie Region]. Kwartalnik Geologiczny, 15 (4): 876–884. [In Polish, with English abstract].

Śnieżek, P., 1986. Osady ilaste górnego retyku i liasu w rejonie Lubliniec–Wieruszów [Upper Rhaetian and Lower Jurassic clayey sediments near Lubliniec]. Archiwum Mineralogiczne, 41: 135–145. [In Polish, with English abstract].

Spangenberg, K., 1940. Die eisenerführenden Schichten der obersten Trias im nördlichen Oberschlesien. Sammelheft zum 112. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1939, 112: 61–78.

Środoń, J., Szulc, J., Anczkiewicz, A., Jewuła, K., Banaś, M. & Marynowski, L., 2014. Weathering, sedimentary, and diagenetic controls of mineral and geochemical characteristics of the vertebrate-bearing Silesian Keuper. Clay Minerals, 49: 569–594.

Wiewióra, A. & Wyrwicki, R., 1977. Minerały ilaste triasu górnego okolic Kluczborka [Clay minerals in the Upper Triassic sediments in environs of Kluczbork]. Kwartalnik Geologiczny, 21: 269–278. [In Polish, with English abstract].

Wyszomirski R. & Galos, K., 2005. Czerwone iły triasowe rejonu Tarnowskie Góry – Kępno w aspekcie przydatności dla polskiego przemysłu ceramicznego [Triassic red clays of Tarnowskie Góry – Kępno region in respect of their usefulness for the Polish ceramic industry]. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21 (spec. issue 1): 149–166. [In Polish, with English summary].

Wyszomirski, P. & Galos, K., 2007. Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Część III. Czerwone iły triasowe [Clays of the domestic industry of fine and technical ceramics. Part III. Triassic red clays]. Materiały Ceramiczne, 59 (3): 102–110. [In Polish, with English abstract].

Wyszomirski, R. & Galos, K., 2009. Polish clayey raw materials for the production of ceramic tiles. Clay Minerals, 44: 497–509. [PDF on demand]« Introduction

Executed by Wojciech Krawczyński (2016)