Regional Keuper literature: sedimentology and facies

Bilan, W., 1975. Profil retyku w Krasiejowie koło Opola [The Rhaetic profile in Krasiejów near Opole]. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 1 (3): 13–19. [In Polish, with English summary].

Bilan, W., 1976a. Stratygrafia górnego triasu wschodniego obrzeżenia Górno¶l±skiego Zagłębia Węglowego [The stratigraphy of the Upper Triassic deposits of the eastern margin of the Upper Silesian Coal Basin]. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 2 (3): 4–73. [In Polish, with English summary].

Bodzioch, A., Jewuła, K., Matysik, M. & Szulc, J., 2018. Sesja terenowa B. Paleo¶rodowiskowe uwarunkowania powstawania kopalnych biocenoz i interpretacja procesów tafonomicznych w osadach górnego triasu ¦l±ska. In: Kędzierski, M. & Gradziński, M. (eds), Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7, Góra ¦w. Anny, 4–7 czerwca 2018 r., Materiały konferencyjne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 27–32.

Bodzioch, A. & Kowal-Linka, M., 2012. Unraveling the origin of the Late Triassic multitaxic bone accumulation at Krasiejów (S Poland) by diagenetic analysis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 346–347: 25–36.

Bodzioch, A., Konietzko-Meier, D. & Jagt-Yazykova, E., 2010. Wycieczka I. ¦l±skie stanowiska paleontologiczne ze szcz±tkami kręgowców triasowych: Stanowisko dokumentacyjne "Trias" w Krasiejowie. In: Zatoń, M., Krawczyński, W., Salamon, M. & Bodzioch, A. (eds), "Kopalne biocenozy w czasie i przestrzeni". XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Żarki-Letnisko 13–16 wrze¶nia 2010. Wydział Nauk o Ziemi U¦, Sosnowiec, pp. 107–111. [In Polish].

Deczkowski, Z., Marcinkiewicz, T. & Maliszewska, A., 1997. Noryk i retyk. Sedymentacja, paleogeografia i paleotektonika [Norian and Rhaetian. Sedimentation, paleogeography and paleotectonics]. In: Marek, S. & Pajchlowa, M. (eds), Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 153: 150–194. [In Polish, with English summary].

Gajewska, I., 1973. Charakterystyka osadów piaskowca trzcinowego na Niżu Polskim [Description of reed-sandstone deposits in the Polish Lowland area]. Kwartalnik Geologiczny, 17: 507–515. [In Polish, with English summary].

G±siorowski, S.M., 1984. Zarys historii wapienia woĽnickiego [Outline of history of the WoĽniki limestones]. Przegl±d Geologiczny, 32 (4): 229–230. [In Polish].

G±siorowski, S.M. & Piekarska, E., 1977. WoĽniki Limestone (?Lower Jurassic, Upper Silesia). Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences, Sciences de la Terre, 24 (1976): 177–182.

G±siorowski, S.M., Michalik, M., Paszkowski, M., Piekarska, E. & Szulc, J., 1986. Excursion No. B-10. Shallow-water and subaerial carbonates of the Częstochowa-Cracow Upland. Case histories from the Lower Carboniferous to Holocene. In: Teisseyre, A.K. (ed.), IAS 7th European Regional Meeting (Kraków, May 23–25, 1986), Excursion Guidebook. Ossilineum, Wrocław, pp. 179–201.

Grodzicka-Szymanko, W., 1971. Cyclic-sedimentary subdivision of the Rhaetian of the Polish Lowlands. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences, Sciences de la Terre, 19: 137–147.

Grodzicka-Szymanko, W., 1978. Trias górny [Upper Triassic]. In: Pawłowska, J. (ed.), Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze ¶l±sko-krakowskim [The Prospecting of the Lead–Zinc Ores in the Silesian-Cracovian Region]. Prace Instytutu Geologicznego, 83: 105–110. [In Polish, with English summary].

Gruntmejer, K., Konietzko-Meier, D. & Bodzioch, A., 2015. The Triassic world of Krasiejów. In: Jagt, J.W.M., Hebda, G., Mitrus, S., Jagt-Yazykova, E.A., Bodzioch, A., Konietzko-Meier, D., Kardynał, K. & Gruntmejer, K. (eds), 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Opole, Poland, 8–12 July 2015 – Field guide, pp. 17–27.

Gruszka, B. & Zieliński, T., 2008. Evidence for a very low-energy fluvial system: A case study from the dinosaur-bearing Upper Triassic rocks of Southern Poland. Geological Quarterly, 52: 239–252.

Jakubowski, Z., 1977. Rozwój sedymentacji w dolnej jurze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i pozycja stratygraficzna osadów gruboklastycznych [Lower Jurassic sedimentation history of Cracow-Wieluń Upland and stratigraphic position of coarse clastic deposits]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 47: 585–604. [In Polish, with English summary].

Jewuła, K., Heunisch, C. & Szulc. J., 2011. Palaeoenvironmental context of the vertebrate-bearing deposits of the Upper Triassic (Norian) sediments from Lipie ¦l±skie (southern Poland). In: Bádenas, B., Aurell M. & Alonso-Zarza A.M. (eds), Abstracts, 28th IAS Meeting of Sedimentology, Zaragoza, Spain, p. 89.

Jewuła, K., Matysik, M., Paszkowski, M. & Szulc, J., 2019. The late Triassic development of playa, gilgai floodplain, and fluvial environments from Upper Silesia, southern Poland. Sedimentary Geology, 379: 25–45. [PDF on demand]

Maliszewska, A., 1972. Geneza brekcji lisowskiej na podstawie badań petrograficznych [The origin of Lisów Breccia on the basis of petrographic studies]. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 261: 33–54. [In Polish, with English abstract].

Pieńkowski, G., 1988. Facial analysis of the uppermost Triassic and the Liassic of the Cracow-Wieluń Upland and prospectes for occurrence of clay deposits. Przegl±d Geologiczny, 36: 449–456. [In Polish, with English summary].

Pieńkowski, G., 2004. The epicontinental Lower Jurassic of Poland. Polish Geological Institute Special Papers, 12: 1–122.

Pieńkowski, G., NiedĽwiedzki, G. & Brański, P., 2014. Climatic reversals related to the Central Atlantic magmatic province caused the end-Triassic biotic crisis – Evidence from continental strata in Poland. In: Keller G. & Kerr A. (eds), Volcanism, Impacts, and Mass Extinctions: Causes and Effects. Geological Society of America Special Papers, 505: 263–286.

Różycki, S.Z., 1958. Dolna jura południowych Kujaw [Lower Jurassic of the Southern Kujawy]. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 133: 1–99. [In Polish, with English summary].

Szulc, J., Gradziński, M., Lewandowska, A. & Heunisch, C., 2006. The Upper Triassic crenogenic limestones in Upper Silesia (southern Poland) and their paleoenvironmental context. In: Alonso−Zarza, A.M. & Tanner, L.H. (eds), Paleoenvironmental Record and Applications of Calcretes and Palustrine Carbonates. Geological Society of America Special Paper, 416: 133–151.

Szulc, J., Racki, G. & Jewuła, K., 2015. Key aspects of the stratigraphy of the Upper Silesian middle Keuper, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 557–586.

Szulc, J., Racki, G., Jewuła, K. & ¦rodoń, J., 2015. How many Upper Triassic bone-bearing levels are there in Upper Silesia (southern Poland)? A critical overview of stratigraphy and facies. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 587–626.

Tałanda, M., Bajdek, P., NiedĽwiedzki, G. & Sulej, T., 2017. Upper Triassic freshwater oncoids from Silesia (southern Poland) and their microfossil biota. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 284: 43–56.      [PDF on demand]« Introduction

Executed by Wojciech Krawczyński (2016)